slajd 1 slajd 2 slajd 3 slajd 4 slajd 5 slajd 6 slajd 7 slajd 8
27.01.2020
Nastavlja se rad na proceni pristupacnosti BM
110. sednica RIKa Dalje...
20.01.2020
Nastavak ispitivanja pristupacnosti BM
Clanovi lokalnih Centara za samostalni zivot Dalje...
15.01.2020
Ispitivanje pristupacnosti birackih mesta
Na preporuku RIKa Dalje...
26.12.2019
Reforma izbornog procesa
CSZ u Srbiji nastavio je sa radom na reformi izbornog procesa Dalje...
25.12.2019
Obuke za personalne asistente
Treneri Centra su odrzali dva treninga Dalje...

Rio +20

9. Mi reafirmišemo značaj Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, kao i druge medjunarodne instrumente koji se odnose na ljudska prava i  medjunarodno pravo. Naglašavamo odgovornosti država, u saglasnosti sa Poveljom Ujedinjenih Nacija, da poštuju, štite i promovišu ljudska prava i osnovne slobode za sve, bez obzira na bilo kakve različitosti u pogledu rase, boje, pola, jezika ili religije, političkog ili drugog mišljenja, nacionalnog ili društvenog porekla, imovine, rodjenja, invaliditeta ili drugog statusa.    

43. Naglašavamo da su široko učešće javnosti i pristup informacijama i sudski i administrativni postupci ključni za promociju održivog razvoja. Održivi razvoj zahteva značajno uključivanje i aktivno učešće regionalnog, nacionalnog i podnacionalnog zakonodavstva i sudstva, i svih glavnih grupa: žena, dece i mladih, etničkih zajednica, nevladinih organizacija, lokalnih vlasti, radnika i sindikata, privrede i industrije, naučne i tehnološke zajednice, poljoprivrednika, kao drugih zainteresovanih strana, uključujući lokalne zajednice, grupe volontera i fondacija, migranata kao i starijih osoba i osoba sa invaliditetom. U ovom pogledu slažemo se da saradjujemo bliže sa glavnim grupama i drugim zainteresovanim stranama i da podstičemo njihovo aktivno učešće, kao što dolikuje, u procesima koji doprinose odlučivanju, planiranju i sprovodjenju politika i programa za održivi razvoj na svim nivoima.  

58. Potvrdjujemo da politike zelene ekonomije u kontekstu održivog razvoja i iskorenjivanja siromaštva bi trebalo da:

a. budu konzistentne sa medjunarodnim pravom;

b. poštuju nacionalni suverenitet svake zemlje nad prirodnim resursima uzimajući u obzir nacionalne okolnosti, ciljeve, odgovornosti, prioritete i prostor za politike s obzirom na tri dimenzije održivog razvoja;

c.  budu podržane od strane podsticajnog okruženja i institucija koje dobro funkcionišu na svim nivoima sa vodećom ulogom vlada uz učešće svih relevantnih zainteresovanih strana, uključujući civilno društvo;

d. promovišu održiv i inkluzivan ekonomski rast, podržavaju inovacije i pružaju mogućnosti, dobiti i osnaživanje za sve i da poštuju ljudska prava;

e. uzmu u obzir potrebe zemalja u razvoju, naročito onih u posebnim situacijama;

f.   jačaju medjunarodnu saradnju, uključujući odredbe o finansijskim resursima, izgradnju kapaciteta i transfer tehnologije ka zemljama u razvoju;

g. efektivno izbegavaju negarantovane uslove za ODA i finansije;

h. ne konstituišu sredstva za arbitrarnu ili neopravdanu diskriminaciju ili prikrivenu zabranu medjunarodne trgovine, izbegavaju unilateralne akcije za borbu sa izazovima životne sredine izvan jurisdikcije zemlje uvoznice, i da osiguraju da se mere za životnu sredinu odnose na prekogranične ili globalne probleme sredine, koliko god je moguće i da su zasnovane na medjunarodnom konsenzusu;

i.   doprinose eliminisanju tehnološkog gepa izmedju razvijenih i zemalja u razvoju i da smanje tehnološku zavisnost zemlja u razvoju koristeći sve odgovarajuće mere;

j.   povećaju blagostanje autohtoih naroda i njihovih zajednica, drugih lokalnih i tradicionalnih zajednica i etničkih manjina, priznajući i podržavajući njihov identitet, kulturu i interese i izbegnu ugrožavanje njihovog kulturnog nasledja, običaja i tradicionalnih znanja, očuvavajući i poštujući netržišni pristup koji doprinosi iskorenjivanju siromaštva;

k. povecaju blagostanje žena, dece, mladih, osoba sa invaliditetom, malih poljoprivrednika, ribara i onih koji rade u malim i srednjim preduzećima, i da unaprede sredstva za život i osnaže siromašne i ranjive grupe posebno u zemljama u razvoju;  

135. Obavezujemo se da promovišemo integrisani pristup planiranju i gradnji održivih gradova i urbanih naselja, , uključujući, kroz podršku lokalnim vlastima, podizanje javne svesti i povećanje učešća stanovnika urbanih područja, uključujući siromašne, u donošenju odluka.

Takodje se obavezujemo da promovišemo politike održivog razvoja koje podržavaju inkluzivno stanovanje i socijalne usluge; bezbedno i zdravo životno okrženje za sve, naročito za decu, mlade, žene, starije i osobe sa invaliditetom; jeftin i održiv transport i energiju; promociju, zaštitu i obnavljanje bezbednih i zelenih urbanih prostora; bezbednu i čistu pijaću vodu i sanitarije; zdrav kvalitet vazduha; stvaranje dobrih poslova; i unapredjivanje urbanog planiranja i kvaliteta kuća. Dalje podržavamo održivo upravljanje otpadom kroz primenu 3R (redukovanje, reupotreba i reciklaža). Naglašavamo značaj razmatranja smanjenja rizika katastrofa, klimatskih rizika u urbanom planiranju. Prepoznajemo napore gradova za ujednačavanje razvoja u ruralnim regionima.   

229. Potvrdjujemo našu obavezanost pravu na obrazovanje i u ovom pogledju se obavezujemo da jačamo medjunarodnu saradnju da dostignemo univerzalan pristup osnovnom obrazovanju, naročito u zemljama u razvoju. Dalje potvrdjujemo da potpuni pristup kvalitetnom obrazovanju na svim nivoima je neophodan uslov za dostizanje održivog razvoja, iskorenjivanja siromaštva, rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena kao i ljudskog razvoja za dostizanje medjunarodno postavljenih ciljeva uključujući Milenijumske ciljeve razvoja, kao i puno učešće žena i muškaraca, i osobito mladih ljudi.  

U ovom pogledju, naglašavamo potrebu za obezbedjivanjem jednakog pristupa obrazovanju za osobe sa invaliditetom, autohtone narode, lokalne zajednice, etničke manjine i ljude iz ruralnih područja 

2012-07-04

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31